EU Projects

Marine Projects Ltd. Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, jako Lider we współpracy partnerskiej z: Polskim Rejestrem Statków S.A., Akademią Morską, Enamor Sp. z o.o. oraz NED-Project Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 pn.:

Badania, opracowanie projektu i budowa prototypowego innowacyjnego zestawu pchanego: pchacza o napędzie hybrydowym wraz z innowacyjną łodzią towarzyszącą o zmiennym zanurzeniu z wykorzystaniem ogniw paliwowych jako źródła zasilania, innowacyjnej barki pchanej do przewozu ładunków ciężkich i wielkogabarytowych z systemem antyprzechyłowym do operacji poziomego ładowania Ro-Ro ze sterem strumieniowym (o wymiarach dostosowanych do śluzy w Przegalinie)”.

Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 01. Komercjalizacja wiedzy, Działanie 01.01. Ekspansja przez innowacje, Poddziałanie 01.01.01 Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne.

Opis projektu:

Projekt obejmuje spójne rozwiązania technologiczne, umożliwiające w przyszłości budowę zintegrowanego systemu żeglugi śródlądowej. Istota przedsięwzięcia jest realizacja prac B+R wpisujących się w koncepcję systemowego podejścia do rozwoju transportu wodnego śródlądowego na odcinku Tczew – porty Trójmiasta.

W ramach realizacji projektu zostaną rozwiązane i zrealizowane zadania, które umożliwią uzyskanie przewagi technologicznej nad konkurencją. Innowacyjność polegać będzie na wykorzystaniu synergii potencjału aplikacyjnego poszczególnych elementów składowych zaproponowanych zaawansowanych technologii projektowania, budowy i wyposażenia jednostek rzecznych.

Wytworzone prototypy – zestaw pchacza o napędzie hybrydowym oraz barki pchanej do przewozu ciężkich oraz wielkogabarytowych ładunków będą się charakteryzowały zaawansowaniem technologicznym, zdecydowanie przewyższającym obecnie dostępne produkty. Opracowane nowe kształty kadłubów jednostek obniżą poziom erozji bocznej i dennej rzeki.

Okres realizacji projektu:

01.10.2016 r. – 31.10.2019 r.

Cel projektu:

Głównym celem realizacji projektu jest opracowanie i budowa w ramach prac B+R prototypu zestawu pchanego o napędzie hybrydowym, rozwiązującego szereg problemów transportu śródlądowego i morskiego.

Ogólna wartość projektu: 22 441 940,63 PLN
Wartość wydatków kwalifikowanych: 19 711 872,45 PLN
Wartość dofinansowania: 13 764 146,75 PLN